ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้มีมติดำเนินการพัฒนาและจัดเตรียมข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Question : MEQ) จากส่วนกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) นั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. วันและเวลาการสอบ โดยศรว. จะให้สถาบันดำเนินการจัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน ตามกำหนดการ ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
1.2 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สอบ
2.1 ในปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) นั้นยังคงใช้คุณสมบัติเดิมทั้งผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
2.2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป ศรว. จะเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้
1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้สอบ ผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันทำการสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอนนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน
2) สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเมื่อนับถึงวันกำหนดสอบฯ ผู้สมัครสอบได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าภาคการ ศึกษาในระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าโดยได้ศึกษารายวิชาระดับคลินิกในชั้นปีที่ 6 มาแล้ว ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตในชั้นปีที่ 6 ของสถาบันการศึกษานั้น
3) สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวแต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ

3. วิธีการสมัครสอบ
3.1 ผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ดำเนินการสมัครสอบในสถาบันของท่าน โดยสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในการสมัคร
3.2 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ดำเนินการสมัครสอบผ่านศูนย์ประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เพื่อเป็นการให้สิทธิ์ทุกคนได้มีโอกาสในการสอบ โดย ศรว. จะจัดสรรสถาบันสอบให้ตามต้องการ และจะประสานส่งชื่อไปยังสถาบันก่อน หลังจากนั้นให้ผู้สมัครไปดำเนินการตามขั้นตอนด้วยตัวเอง ทั้งนี้ วันเปิดรับสมัคร สถาบันและจำนวนที่เปิดรับ จะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ศรว.จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *