หลักเกณฑ์ปี 2566

           ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

            CLICK : หลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา  2566 

            CLICK : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2565 

           สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075477401-2 หรือ เพจ Facebook : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์