ร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติดูงานระบบสุขภาพไทย : บริบทปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ปีงบประมาณ 2561

1.ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย (รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์)

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

     เป้าประสงค์ที่ 3 : จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

     ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

3. สถานภาพโครงการ : โครงการต่อเนื่อง