Home / บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

รายนามอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
E-mail : chuchard.pu@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-75672-2872

 

 
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
E-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-756-2873

ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
E-mail : jpitcha@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2885
ผศ. ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
E-mail : udomsak.sa@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2876
อาจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
E-mail : prapaporn.ch@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2865
 
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
E-mail : tipsuda.th@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2892

อาจารย์กุลวดี กาญจนะ
E-mail : kulwadee.kr@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2801
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สิริรักษ์ มู่เก็ม
E-mail : sirirak.mu@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2801
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
E-mail : dutsadee.ch@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2879

ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
E-mail : krapheep@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2877
อาจารย์ ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์
E-mail : putrada.ni@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2881
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
E-mail : prasit.na@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2882
อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง
E-mail : auemphon.mo@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2875
อาจารย์ศุจิรัตน์ บุญรัศมี
E-mail : suchirat.bu@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2891
 
ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
E-mail : phanchai.ra@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2866

ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
E-mail : ssuchitt@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2880

อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
E-mail : phanit.ko@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2874

อาจารย์รติรัตน์ โกละกะ
E-mail : ratirat.ko@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2804

อาจารย์ ดร.ธีรทัศน์ สุดสาย
E-mail : teeratad.su@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2867

อาจารย์ ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย
E-mail : jirapan.th@wu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-7567-2857