อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังรายนามต่อไปนี้ อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

Read More »
List-of-researcher-with-90-PCT

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

    ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับ Scopus Q1 ที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป 28 พ.ค. 2565   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีอาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสาร Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ ตีพิมพ์ใน วารสาร Fish & Shellfish Immunology มี Percentile = 95 ในฐานะ Corresponding author   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ตีพิมพ์ใน วารสาร Groundwater for Sustainable Development มี Percentile = 91 ในฐานะ Corresponding author    

Read More »
อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

      อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ 2565 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2565 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  

Read More »
ทีมวิจัยดาวรุ่ง SMD มวล.

ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้

      ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ 20 เมษายน 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษารูปแบบการใช้เลนส์สัมผัส (คอนแทคเลนส์) ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษารูปแบบการทำความสะอาดและรูปแบบการเก็บรักษาที่เหมาะสม ปลอดภัย และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อในดวงตาที่พบได้บ่อยในผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพบเชื้อแบคทีเรียบนคอนแทคเลนส์และตลับสำหรับเก็บ ศึกษาผลการใช้สื่อวีดีโอแนะนำวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการสวมใส่และการดูแลคอนแทคเลนส์ด้วยตนเองในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประชาชนอาจพบอุปสรรคในการเดินทางออกนอกเคหะสถานเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาหรือผู้มีความรู้ด้านการแพทย์ โดยข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2021 -2022 จำนวน 4 ฉบับ และขยายผลการศึกษาทางวิชาการไปยังชุมชนกลุ่มผู้ใช้ในเขตพื้นที่โรงเรียน สถานศึกษาระดับวิทยาลัยการอาชีพ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ และคลินิกจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการลงพื้นที่ให้ความรู้และการสำรวจแบบสอบถาม ทีมวิจัยประกอบด้วยจักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได่แก่ ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช อ.นพ.จักรกฤษณ์ จูห้อง ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง อ.ดร.กุลวดี กาญจนะ อ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล นพ. พิสุทธิ์ รัตนธรรมมา และ น.ส.จันทมณี จิ้วบุญชู งานวิจัยที่เผยแพร่: 1. Influence of Contact Lens Materials and Cleaning Procedures on Bacterial Adhesion and Biofilm Formation (https://doi.org/10.2147/OPTH.S310862) 2. Bacterial microbiota of the contact lens surface and associated care behaviours (https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09038) 3. Rub and rinse contact lenses before wearing as a protective regimen against contact lens-related eye infections (https://doi.org/10.2147/OPTH.S357099) 4. Effectiveness of an online educational video intervention to improve the knowledge and behavior of contact lens care during the COVID-19 pandemic: a pre-test/post-test design

Read More »
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565

ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

      ข้อมูลสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 8 เมษายน 2565   สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำแผนภูมิสรุปจำนวนครั้งการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2565 มีรายละเอียดดังแสดง  

Read More »
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์

      ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของอาจารย์แพทย์ 1 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง เจลชิคาโกสกายบลูสำหรับการตรวจหาตัวไรขน ในผู้ป่วยเปลือกตาอักเสบจากตัวไรขน ผู้วิจัย ได้แก่ ผศ.นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช, ผศ.ดร. เอื้อมพร หมวดเมือง, อ.นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี ติดต่อ คลินิกตา หรือ คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแพทย์โครงการแลกเปลี่ยนจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 23 มีนาคม 2564 คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับ Ms. Cristina Ortiz, Mr. Karl Gregory Shaver, และ Mr. Tyler Haddad นักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Ohio State University, USA ซึ่งเดินทางมาฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลสิชล ระยะสั้นระหว่างวันที่ 14 – 29 มีนาคม 2565  

Read More »
Facebook fan page Thai traditional medicine

เพจเฟสบุ๊กใหม่ของทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    เพจเฟสบุ๊กใหม่ของทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 มีนาคม 2565 ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเปิดเพจเฟ๊สบุ๊กใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรง ผ่านทางหน้าเพจ “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งจะมีแอดมินที่จะทำการตอบข้อสงสัยและทำการจองคิวของทางรพ.ฯโดยเฉพาะ ซึ่งผู้สนใจและมีความประสงค์สามารถกดจองเลือกวันเวลา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และบริการที่ท่านต้องการและกด “จองเลย” และรอทำการตอบกลับจากแอดมินทางกล่องข้อความเพื่อยืนยันนัดหมาย อนึ่งทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 075 476 800 (ในเวลาทำการ)

Read More »
จองคิวรับบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก

    บริการจองรับบริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก 14 มกราคม 2565   ผู้สนใจสามารถจองคิวเข้ารับบริการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กที่หน้าเพจ “แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งสามารถกดจองเลือกวันเวลา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และบริการที่ท่านต้องการและกด “จองเลย” และรอทำการตอบกลับจากแอดมินทางกล่องข้อความ ช่องทางอื่นๆในการติดต่ออื่นๆได้แก่ทางเบอร์โทรศัพท์ 075 476 800 หรือที่รพ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนึ่งทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 075 476 800 (ในเวลาทำการ)  

Read More »