Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อาจารย์สมทบ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อาจารย์สมทบ)

อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว , เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailyingsumal.jo@wu.ac.th