ปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์กิจการนานาชาติ โดย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติจาก Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ และศึกษาวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมและระบบสุขภาพไทย ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โครงการบ้านรักสุนัข สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช  มูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี อ.ร่อนพิบูลย์ และโรงพยาบาลสิชล  จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562