2.ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส SMD
      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
           

 

3.ข้อมูลการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
CLICK > อ่านรายละเอียด

4.กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

5.แผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้
กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

  • ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5ส ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.99
  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในขณะปฏิบัติงานเท่ากับศูนย์
  • บุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีความพึงใจในการดำเนินกิจกรรม 5ส ในระดับมากที่สุด (มากกว่า 4.25 คะแนน)
  • บุคลากรในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส ร้อยละ 100

หมายเหตุ : เป้าหมายทุกตัวเป็นเป้าหมายของปีงบ 2563 จะประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขหลังจากตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น

6. ข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง
CLICK> 
มาตรฐานกลาง 5ส Green (ฉบับรับรอง 16 มิถุนายน 2563  จากมติการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563) 
CLICK >  มาตรฐานกลาง 5 Green ห้องทํางานอาจารย์  (ฉบับรับรอง 16 มิถุนายนม 2563 จากมติการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563)

7.รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน  ครั้งที่ 1/2563 (ก่อน)

                                    ก่อน (ฺBefore) ดำเนินการจัดทำ 5 ส Green SMD
                     มีขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส Green SMD ดังนี้
 1. บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทบทวนนโยบาย ทบทวนมาตรฐานกลาง-มาตรฐานพื้นที่ เดือนธันวาคม 2562
2. แบ่งกลุ่มพื้นที่ตรวจประเมิน เดือนมกราคม 2563
2.Big cleaning Day เดือนกุมภาพันธ์ 2563
                                      **********************


รูปภาพข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2563 (ก่อน)

ก่อนดำเนินการจัดทำ 5ส. มีขั้นตอนดังนี้

  1. บุคคลกรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทบทวนนโยบาย มาตรฐานกลาง มาตรฐานพื้นที่ เดือนเมษายน 2563
  2. แบ่งกลุ่มพื้นที่ตรวจประเมิน เดือนพฤษภาคม 2563
  3. Big cleaning Day เดือนมิถุนายน 2563

 

7. รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน  ครั้งที่ 1/2563 (หลัง)

                               หลัง (ฺAfter) ดำเนินการจัดทำ 5 ส Green SMD
          มีขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส Green SMD ดังนี้

 1. การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ระดับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำเนิน Self Audit วันที่ 2-6 มีนาคม 2563
2. หลังจากคณะกรรมการ 5 ส Green SMD เข้าSelf Audit เมื่อวันที่ 2-13 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการเวียนอีเมลให้แต่ละพื้นที่ รับทราบผลของตนเอง และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 2-13 มีนาคม 2563

รูปภาพข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2563 (หลัง)


                                   หลังดำเนินการจัดทำ 5ส. มีขั้นตอนดังนี้

1. การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ระดับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำเนิน Self Audit วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2563
2. หลังจากคณะกรรมการ 5 ส Green SMD เข้า Self Audit เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการเวียนอีเมลให้แต่ละพื้นที่รับทราบผลของตนเองและดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563- 3 สิงหาคม 2563

 

 

8. ผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

(ครั้งที่ 1/2563)

CLICK > สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) พื้นที่ส่วนกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563
CLICK > สรุปผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะ การตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) ห้องทำงานอาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

(ครั้งที่ 2/2563)

CLICK > สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) พื้นที่ส่วนกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 23,24และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
CLICK > สรุปผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะ การตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) ห้องทำงานอาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 23 , 24 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณอาคารวิชาการ 9
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์