5ส SMD

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส SMD สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

ข้อมูลการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานกลาง 5 ส

   CLICK  อ่านข้อมูลการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้

ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  

ประมวลภาพกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน  

                                 

 

มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณอาคารวิชาการ 9
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์