โครงการสีเขียว สำนักวิชาแพทยศาสตร์

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตั้งอยู่ ณ อาคารวิชาการ 9 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน    
       1.3.1 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบุคลากรทั้งหมด 59 คน แบ่งเป็น 
             – บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 52 คน 
             – บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 7 คน

       1.3.2 คณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ระดับหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     1.3.3  นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.3.4  คำสั่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Green University ระดับหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ตามหมวดต่างๆ ดังนี้

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

– ใช้การเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

– สำนักวิชาแพทยศาสตร์ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน คือ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 (ตู้เย็น)

– สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไปเบอร์ 5

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

       (ไม่มี)

2.4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
– มีการรณรงค์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก โดยการใช้รถจักรยานแทนการ ใช้รถยนต์


–  มีการรณรงค์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก โดยการใช้รถจักรยานแทนการ ใช้รถบัสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเดินทางไป-กลับ จากที่พัก-สถานที่ทำงาน (ภาพ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)


2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น.ถึง เวลา 11.30 น. และเวลา 13.30 ถึง เวลา 16.00 น. 
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

      3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Wate)

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

 • กิจกรรมที่ 1
 • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาตร์ ร่วมกับบุคลากร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  #รักษ์โลกเริ่มต้นเลยวันนี้ที่ตัวเรา ลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันที่คุณเริ่มทำได้เอง พวกขวดน้ำ หรือแก้วมาเอง ไม่ต้องเปิดน้ำขวดใหม่เมื่อมีขวดน้ำส่วนตัวที่พร้อมเติมได้ตลอด หรือจะเป็นแก้วแบบเก็บความร้อนและเย็นพกไปสั่งกาแฟ ชาไข่มุก เลือกได้ตามสไตล์เลยจะ Swell หรือ Klean Kanteen หรือแก้วน่ารักๆ แบบไหนก็ได้หมด

 • กิจกรรมที่ 2
  – ยืดอกพกปิ่นโต กับ Go green💞
  Go green โครงการพัฒนาศักยภาพ English
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ชั้น 2) อาคารวิชาการ 9

  – บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ใช้ปิ่นโตในการใส่อาหารมารับประทานเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก  (ภาพ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563)

  กิจกรรมที่ 3 (ข้อ 3.1)
  – การใช้แก้วน้ำดื่มแทนการใช้แก้วกระดาษ และใช้ใบตองแทนพลาสติก ในงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับบุคลากร ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  – บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ใช้แก้วน้ำส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้ขวดน้ำ หรือแก้วน้ำพลาสติก รวมทั้งมีการรณรงค์ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรม (ภาพวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

 • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์รณรงค์ให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การใช้ระบบ E-office ในการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ
  รวมทั้งรณรงค์การใช้กระบอกน้ำส่วนตัว
 • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร
 • การใช้ระบบ E Meeting ในการประชุม
 • การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร
 • มีการใช้ถุงผ้าในการใส่เอกสารและใช้ในชีวิตประจำวัน

 • บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ยังคงมีการนำถุงผ้ามาใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก (ภาพ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
 • 3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

  – สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีการแยกถังขยะ เพื่อช่วยคัดแยกขยะในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

  -สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีการแยกถังขยะ เพื่อช่วยคัดแยกขยะในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

  3.3 การจัดการขยะมีพิษ

  -ไม่มี-

  3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

  -ไม่มี-

  3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

  -ไม่มี-

  3.6 การจัดการน้ำเสีย

  -ไม่มี-

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

4.1โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
 -สำนักวิชาไม่มีโครงการ แต่มีการรณรงค์ด้วยการมีการติดป้ายประหยัดน้ำเพื่อตระหนักการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ภาพ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-ไม่มี-

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
     – โครงการขวดรีไซเคิลดี๊ดี แทนที่น้ำชักโครกสรุปโครงการ 3 ไตรมาส

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

การสัญจร (Transportation) ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 คัน ใช้งานรถจักรยาน วันละ 1  ครั้ง ในเวลาพักเที่ยง

(ลานจอดรถจักรยานสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

(การใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางไปคุมสอบของบุคคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน


(การใช้ทางเท้าของบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

-ไม่มี-

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

      1. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันพุธที่​ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย อุทยานพฤกษศาสตร์

       2. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนวลัยด้วยมือเรา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 จัดโดยส่วนภูมิสถาปัตยกรรม

3.คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU” เมื่อวันอังคารที่​ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยงานสัมมนามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน และในงานมีการจัดอาหารว่างเป็นขนมที่ห่อด้วยใบตอง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว