2.ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส SMD
      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
              

 

3.ข้อมูลการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
CLICK > อ่านรายละเอียด

4.กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

5.แผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้

กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

 • ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5ส ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.99
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในขณะปฏิบัติงานเท่ากับศูนย์
 • บุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีความพึงใจในการดำเนินกิจกรรม 5ส ในระดับมากที่สุด (มากกว่า 4.25 คะแนน)
 • บุคลากรในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส ร้อยละ 100

หมายเหตุ : เป้าหมายทุกตัวเป็นเป้าหมายของปีงบ 2563 จะประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขหลังจากตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น

 

6. ข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง
CLICK>อ่านข้อมูล

7.รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน  (ก่อน)

 • ก่อน (ฺBefore) ดำเนินการจัดทำ 5 ส Green SMD มีขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส Green SMD ดังนี้
   1. บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทบทวนนโยบาย ทบทวนมาตรฐานกลาง-มาตรฐานพื้นที่ เดือนธันวาคม 2562
  2. แบ่งกลุ่มพื้นที่ตรวจประเมิน เดือนมกราคม 2563
  2.Big cleaning Day เดือนกุมภาพันธ์ 2563

7. รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน  (หลัง)

 • หลัง (ฺAfter) ดำเนินการจัดทำ 5 ส Green SMD มีขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส Green SMD ดังนี้
   1. การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ระดับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำเนิน Self Audit วันที่ 2-6 มีนาคม 2563
  2. หลังจากคณะกรรมการ 5 ส Green SMD เข้าSelf Audit เมื่อวันที่ 2-13 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการเวียนอีเมลให้แต่ละพื้นที่ รับทราบผลของตนเอง และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 2-13 มีนาคม 2563

 

8. ผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา
CLICK >
สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) พื้นที่ส่วนกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

CLICK > สรุปผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะ การตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) ห้องทำงานอาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563