เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ (Pitching Day) โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” R2M 2021 (Research to Market) ผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา สู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้จากการประกวดแผนธุรกิจ (Pitching Day) ทั้ง 11 ทีม ได้ทีมที่ชนะดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม J.kosaka PAD
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม CG growing
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม WUS Analyzer
4.รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม STDA และ ทีม Trico Orge soil
*****************************************************************
ทั้งนี้ตัวแทนทั้ง 5 ทีมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพแผนธุรกิจ (Coaching) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประกวด R2M 2021 ในระดับภูมิภาค ภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้ต่อไป
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (ทีม STDA)
ได้รางวัลชมเชย ประกอบด้วย
1. นายพงศธร ผอมดำ รหัส 63117964
2. นายอับดุลเลาะห์ เพชรเนียม รหัส 63112585