Home / ปริญญาโท

ปริญญาโท

  1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          ภาษาอังกฤษ               Master of Science Program in Medical Science

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย :                ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

                                         ชื่อย่อ   วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

         ภาษาอังกฤษ :             ชื่อเต็ม  Master of Science (Medical Science)

                                        ชื่อย่อ   M.Sc. (Medical Science)

  1. วิชาเอก

          ไม่มี

  1. จำนวนหน่วยที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ

                หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี   แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2

          5.2 ภาษาที่ใช้

               หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ            

          5.3 การรับเข้าศึกษา

                  รับนักศึกษาไทยโดยเกณฑ์การรับนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)

         5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         5.5 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

                 มีการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

         5.6 ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว