Previous slide
Next slide
รายละเอียดหลักสูตร
แผนการศึกษา
แนวทางประกอบอาชีพ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ปรัชญา ความสำคัญ           ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้มีความู้ดี มีจรรยา เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

ชื่อปริญญาและสาขา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
Bachelor of Science (Sports Science and Excercise)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)
1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2) ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในแบบที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน และระดับเชี่ยวชาญ
3) ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น และเอกชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และบริการประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติตลอดจนในระดับนานาชาติ


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,900.- บาท โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 124 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 172 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา (ระบบไตรภาค)