Home / ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร                        

ภาษาไทย:          “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”                   

ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Medicine Program                 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                

ภาษาไทย:          ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต     
                        ชื่อย่อ   : พ.บ.     

ภาษาอังกฤษ:     ชื่อเต็ม : Doctor of Medicine      
                       ชื่อย่อ :  M.D.     

ปรัชญา / วัตถุประสงค์                              

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิตได้โดยกำหนดให้ปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    เป็นหลักสูตรผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และใช้ปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งปลูกฝังเจตคติให้มีความเอื้ออาทรต่อท้องถิ่น ชนบท มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ สมตามปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ว่า “ความรู้ดี มีจรรยา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน”                                

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้คือ

       1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ด้านระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

      2) มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย ทักษะการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ทักษะการวินิจฉัยโรคได้สอดคล้องกับสาเหตุ ทักษะการดูแลรักษาแบบองค์รวม รวมทั้งการส่งต่ออย่างเหมาะสมและสามารถทำหัตถการทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รวมถึงทักษะการสืบค้นและบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

     3) มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ และบริบาลสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชนท้องถิ่น                              

แนวทางประกอบอาชีพ                             

     – อาชีพเวชกรรมในภาครัฐและภาคเอกชน                               

ค่าธรรมเนียม                              

    – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท                                   

    – ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000.- บาท                         

โครงสร้างหลักสูตร                                   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 324 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)                                 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต

            (1) กลุ่มภาษา                                           16 หน่วยกิต

            (2) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์           12 หน่วยกิต

            (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                4 หน่วยกิต

            (4) กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ                      2 หน่วยกิต

            (5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 276 หน่วยกิต

            (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                     18 หน่วยกิต

            (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน   98 หน่วยกิต

            (3) กลุ่มวิชาชีพ                160 หน่วยกิต             

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต