สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

Anti-HIV-1 integrase activity 

Bioassay-guided isolation of active compound

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7447
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77447
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th
ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญชีวเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7456
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77456
E – mailkrapheep@wu.ac.th
รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพยาธิชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7445
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77445
E – mail sarawoot.pa@wu.ac.th
รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญTropical Medicine, Pathology and Pathogenesis of Malaria
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477411
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77411
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477461
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77461
E-mailssuchitt@wu.ac.th
รศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477443
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77443
E-maildutsadee.ch@wu.ac.th
รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477455
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77455
E-mailjpitcha@wu.ac.th
ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477462
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77462
E-mailphanit.ko@wu.ac.th
รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญระบาดวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7444
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77444
E-mailudomsak.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญชีวเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477460
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77460
E-mailputrada.ni@wu.ac.th
ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพันธุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2857
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72857
E-mailjirapan.th@wu.ac.th
ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2875
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72875
E-mailauemphon.mo@wu.ac.th
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2892
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72892
E-mailtipsuda.th@wu.ac.th
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2882
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72882
E-mailprasit.na@wu.ac.th
ผศ.ดร.กุลวดี กาญจนะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2890
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72890
E-mailkulwadee.kr@wu.ac.th
ผศ.สิริรักษ์ มู่เก็ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2891
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72891
E-mailsirirak.mu@wu.ac.th
ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การแพทย์(Neuroscience)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2889
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72889
E-mailladdawan.la@wu.ac.th
ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญEpidemiology, Biostatistics, and Mathematical
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567- 76611
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76611
E-mailudomsak.na@wu.ac.th
ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญประสาทกายวิภาคศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567- 7453
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77453
E-mailkittikun.vi@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุกัญญา พึ่งพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญCardiovascular & Exercise Physiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567- 7469
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77469
E-mailsukanya.pu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ณัฎฐิชา สำเนียง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญCardiovascular physiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7547-7487 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77487
E-mailnatticha.su@wu.ac.th​
อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ เจ๊ะเหยง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญOxidative stress and antioxidants in skin aging, Redox pharmacology 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7547-7427
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77427
E-mailsaowanee.je@wu.ac.th 
อาจารย์ ดร.ไพวิศว์ ลาภใหญ่
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Anatomy and Structural biology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7547-7457
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77457
E-mailphaivit.la@wu.ac.th