สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2872
E - mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2877
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2877
E - mailkrapheep@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาพยาธิชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3815
เบอร์โทรศัพท์ภายใน3815
E - mail sarawoot.pa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2866
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2866
E - mailphanchai.ra@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2880
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2880
E-mailssuchitt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2879
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2879
E-maildutsadee.ch@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2885
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2885
E-mailjpitcha@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2874
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2874
E-mailphanit.ko@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาระบาดวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2579
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2579
E-mailudomsak.sa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2881
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2881
E-mailputrada.ni@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพรรณ ทองสร้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาพันธุศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2857
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2857
E-mailjirapan.th@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2875
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2875
E-mailauemphon.mo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2892
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2892
E-mailtipsuda.th@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ สาขาเภสัชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2865
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2865
E-mailprapaporn.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประสิทธิ์ นาเอก
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2882
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2882
E-mailprasit.na@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2890
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2890
E-mailkulwadee.kr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริรักษ์ มู่เก็ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2891
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2891
E-mailsirirak.mu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รติรัตน์ โกละกะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2804
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2804
E-mailratirat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ละเลิศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การแพทย์(Neuroscience)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E-mailladdawan.la@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. กุลดาวรรณ จันอ่อน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E-mailgulladawan.ja@wu.ac.th