หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Medicine Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม     : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ   : พ.บ.
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม   : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ   : M.D.
ปรัชญา : ความรู้ดี มีจรรยา พัฒนาสู่สากล

ความสำคัญของหลักสูตร
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพโดยมีการจัดการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตภายใต้ปรัชญาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของแพทยสภา โดยเล็งเห็นผลให้บัณฑิตแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นองค์รวม พร้อมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของหลักสูตร
    หลักสูตรมีจุดเด่นที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง เพิ่มการปฏิบัติและการใช้ smart class room เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบ active learning ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา มีการจัดให้มีการฝึกทำโครงการวิจัยระหว่างการศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้คือ
1) มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เหมาะสมกับความเป็นแพทย์ (Positive attitude, moral, ethnic and professionalism)
2) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ แพทยสภา สามารถให้การวินิจฉัย ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม(Clinical diagnosis, treatment, rehabilitation and holistic care)
3) มีความสามารถใช้องค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาชนทั่วไป (Health promotion and disease prevention)
4) มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับหลังปริญญา สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองพันธกิจและกลยุทธ์ของภาคสุขภาพต่าง ๆอย่างเหมาะสม (Postgraduate medical education)
5) มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป (Professional communication)
6) มุ่งมั่นที่จะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยใหม่ เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ รวมถึงการรู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (Lifelong learning and creating new knowledge and innovation through research and Information literacy)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
1) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional habit, attitude, moral and ethics)
2) มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Professional Knowledge and Skills)
3) มีความคิดการตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุนเชิงประจักษ์ (Critical Thinking, Clinical Reasoning and Evidence-Based Medicine)
4) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ (Holistic Approach)
5) มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม (Communication and Interpersonal Skills)
6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning and Continuous Professional Development)
7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (Integration of Information Technology)
8) มีภาวะผู้นํา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะพลเมืองโลก (Leadership, Global citizen and Team Work)
9) มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (Life and Social Skills)

แนวทางประกอบอาชีพ
  – ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในภาครัฐและเอกชน

แนวทางการศึกษาต่อ
1) การฝึกอบรมเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ
2) การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านการแพทย์/วิทยาศาสตรสุขภาพ/สาธารณสุข

ค่าธรรมเนียม
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,900.- บาท โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 299 หน่วยกิตระบบไตรภาค ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 40 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 251 หน่วยกิต
    2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 หน่วยกิต
    2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 93 หน่วยกิต
    2.3) กลุ่มวิชาชีพ 153 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 8 หน่วยกิต
       

> สมัครเรียนกับเรา Click