คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
ประธาน
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์, Medical Education
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2858
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2858
E - mailprachyapan.pe@wu.ac.th
อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2884
E - mailsurasak.vi@wu.ac.th
ผศ.ดร. รพีพร ขวัญเชื้อ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2887
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2887
E - mailkrapheep@wu.ac.th
รศ.นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2869
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2869
E-mailapichai.wa@wu.ac.th
รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2872
E-mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.นพ. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2866
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2866
E-mailphanchai.ra@wu.ac.th
ผศ.ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2880
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2880
E-mailssuchitt@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2868
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2868
E-mailnaparat.su@wu.ac.th
ผศ.ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2879
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2879
E-maildutsadee.ch@wu.ac.th
นางสาวจารึก พรหมคลี่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2803
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2803
E-mailpjaruek@wu.ac.th