คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ประธาน
ความเชี่ยวชาญ Chemical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2858
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72858
E – mailcharun.bu@wu.ac.th
รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72872
E-mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2863
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72863
E – maillunla.ud@wu.ac.th
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2871, 0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72871
E – mailchaiwat.re@wu.ac.th
ผศ.พญ. นนทพรรณ ผาสุข
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72862
E-mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา (Biomechanics in Sport)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72894
E-mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72883
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
เลขานุการ
ความเชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระบบขนส่งยา และ molecular docking
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2856
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72856
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th
ผศ.ดร. ประภาพร จันทร์เอียด
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญเภสัชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2865
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72865
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th
ผศ.ดร. มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญSports Science Training Exercise for Health
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2899
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72899
E-mailmarisa.na@wu.ac.th
นางสาวจารึก พรหมคลี่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2803
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72803
E-mailpjaruek@wu.ac.th