คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
คณบดี (ประธานกรรมการ)
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72872
E-mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
รองคณบดี (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E-mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
รองคณบดี (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7484
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77484
E-maildoungkamol.si@wu.ac.th
รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญเภสัชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2865
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72865
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E-mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72894
E-mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72883
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
หัวหน้าสถานวิจัย (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72872
E-mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระบบขนส่งยา และ molecular docking
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2856
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72856
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7461
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77461
E – mailssuchitt@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงธันยพร ดิเรกสุนทร
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-9188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน79188
E – mailthanyaporn.di@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (กรรมการ)
ความเชี่ยวชาญ Pharmacology and Neurobiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7432
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77432
E – mailsoontaraporn.hu@wu.ac.th
ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ
อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (กรรมการและเลขานุการ)
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7424
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77424
E – mailsineenart.sn@wu.ac.th
นางสาวจารึก พรหมคลี่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2803
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72803
E-mailpjaruek@wu.ac.th