ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลในปี 2569
พันธกิจ 1)     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2)     ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3)     ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

สมรรถนะหลัก พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
ค่านิยม SMD WU : สามัคคีซื่อตรง ดำรงคุณธรรม เลิศล้ำปัญญา

S = Sincerity (ซื่อสัตย์/ซื่อตรง)

M = Merits (คุณธรรม)

D = Distinction (ดีเด่น/ดีเลิศ)

W = Wisdom (ปัญญา/ความรู้)

U = Unity (หนึ่งเดียว/สามัคคี)