ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

 

วิสัยทัศน์
สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำในภาคใต้

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีจิตสำนึกสาธารณะ สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรือองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3. บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นทีมกับสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข​

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์สำนักวิชา(ภาษาไทย)

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์สำนักวิชา(ver.English)