บุคลากรสายสนับสนุน1

นางสาวจารึก พรหมคลี่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477403
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77403
E – mailpjaruek@wu.ac.th
นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77402
E – mailduangsamorn.wo@wu.ac.th
นางสาวเสาวลี บุญเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailbsaowale@wu.ac.th
นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2896
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72896
E-mailsurasak.na@wu.ac.th
นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรติ์
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2887
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72887
E-mailsarocha.sa@wu.ac.th
นางกาญจนา ทองทับ
นักวิชาการหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2898
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72898
E-mailkanjana.th@wu.ac.th
นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
นักวิชาการหลักสูตรแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2806,
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72806
E-mailneeranoot.we@wu.ac.th
นางสาวสุนันทา รัตนสุภา
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75672897
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72897
E-mail sunanta.ra@wu.ac.th
นางสาวอริสา สลาม
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75672805
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72805
E-mailarisa.sl@wu.ac.th