บุคลากรสายสนับสนุน1

นางสาวจารึก พรหมคลี่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานคณบดี)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477403
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77403
E – mailpjaruek@wu.ac.th
นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77402
E – mailduangsamorn.wo@wu.ac.th
นางสาวเสาวลี บุญเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailbsaowale@wu.ac.th
นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7407
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77407
E-mailsurasak.na@wu.ac.th
นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรติ์
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7408
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77408
E-mailsarocha.sa@wu.ac.th
นางกาญจนา ทองทับ
นักวิชาการสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77405
E-mailkanjana.th@wu.ac.th
นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77406
E-mailneeranoot.we@wu.ac.th
นางสาวอริสา สลาม
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75677410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77410
E-mailarisa.sl@wu.ac.th
นางสาวณวรีย์ มาลาหอม
นักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-5837
เบอร์โทรศัพท์ภายใน75837
E-mailnawaree.ma@wu.ac.th