บุคลากรสายสนับสนุน1

นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2802
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2802
E - mailduangsamorn.wo@wu.ac.th
นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2896
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2896
E-mailsurasak.na@wu.ac.th
นางสาวจารึก พรหมคลี่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2803
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2803
E - mailpjaruek@wu.ac.th
นางสาวเสาวลี บุญเมือง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailbsaowale@wu.ac.th
นางสาวสโรชา สมัยชูเกียรติ์
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2887
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2887
E-mailsarocha.sa@wu.ac.th
นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2898
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2897
E-mailsupalak.ka@wu.ac.th
นายอรรถพล กลยนี
นักวิชาการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2898
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2897
E-mailatthaphon.ko@wu.ac.th
นางกาญจนา ทองทับ
นักวิชาการหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2898
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2898
E-mailkanjana.th@wu.ac.th
นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
นักวิชาการหลักสูตรแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2806
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2806
E-mailneeranoot.we@wu.ac.th