สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ไทย)      : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)       : พทป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.ATM.
ปรัชญา ความสำคัญ : ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้มีความรู้ดี มีจรรยา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน
จุดเด่นของหลักสูตร
     มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลปะทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ ให้ประสิทธิผลและความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้รับบริการ ผู้ร่วมปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกันและสหสาขาชีพ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติในการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกทั้งหลักสูตรยังมีการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ และคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
แนวทางประกอบอาชีพ
  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง
1. ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลรัฐ และเอกชนรวมถึงสถานบริการสุขภาพ
2.นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคเอกชน
3. ผู้ประกอบการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นธุรกิจคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือธุรกิจหัตถบำบัด
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 140 หน่วยกิต
   – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ 72 หน่วยกิต
   – กลุ่มวิชาชีพ 68 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
** จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
CLICK > เรียนกับเรา

รวมข่าวหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์