คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

16 มีนาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข (รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช (หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) พบอาจารย์ ดร.ชลธิชา คงความเจริญ (อาจารย์ใหม่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -09.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง อาคาร C ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3) ภาระงานตามภารกิจหลัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์