คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 มีนาคม 2567

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข (รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์) พบอาจารย์ ดร.ภควัต แต่งวงศ์ (อาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 -10.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง อาคาร C ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3) ภาระงานตามภารกิจหลัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พบอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์