ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    เลขที่ตั้ง 222  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร B (ชั้น 8) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-477401-3   แฟกซ์ 075-672807

Social network

Facebook: https://www.facebook.com/wusmd

Twitter: https://twitter.com/SmdWu?s=20

Instagram: https://www.instagram.com/wu_smd/