ติดต่อสำนักวิชา

 


สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ตั้ง 222  อาคารวิชาการ 9 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672801-3  แฟกซ์ 075-672807

Social network

Facebook: https://www.facebook.com/wusmd

Twitter: https://twitter.com/SmdWu?s=20

Instagram: https://www.instagram.com/wu_smd/