สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
(Biomechanics in Sport)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72894
E – mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Sports Science Training Exercise for Health

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E – mailmarisa.na@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6600
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76600
E – mailsoontaraporn.hu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2866
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72866
E – mailwacharee.ri@wu.ac.th
นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
นักวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2806
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72806
E – mailneeranoot.we@wu.ac.th