สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
ประธานหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
(Biomechanics in Sport)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2894
E – mailhporamet@wu.ac.th
อาจารย์ณัญศศรณ์ ขุนสวัสดิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

พลศึกษา กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2899
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2899
E – mailnunsasorn.kh@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6600
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6600
E – mailsoontaraporn.hu@wu.ac.th