สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
(Biomechanics in Sport)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72894
E – mailhporamet@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6602
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76602
E – mailsoontaraporn.hu@wu.ac.th
อาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7433
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77433
E – mailwattana.nu@wu.ac.th
อาจารย์นภารัตน์ ดวงจันทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7430
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77430
E – mailnaparat.do@wu.ac.th
นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
นักวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77406
E – mailneeranoot.we@wu.ac.th