สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
ประธานหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
(Biomechanics in Sport)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2894
E – mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Sports Science Training Exercise for Health

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E – mailmarisa.na@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6600
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6600
E – mailsoontaraporn.hu@wu.ac.th