กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”

กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67”

กิจกรรม “ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67” 26 พฤศจิการยน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนคุณครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม“ตอบทุกคำถาม สมัครเรียนแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ TCAS67” ในวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

Read More »
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การดำเนินการ จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

การดำเนินการ จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การดำเนินการ จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 11 กันยายน 2566

Read More »
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก 1 เมษายน 2565         รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจ

Read More »