สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques)

20 มีนาคม 2567

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques) ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ณัฏฐ์ ประเทืองมาศ ศิษย์เก่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียน การใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้ด้วย ทั้งนี้บรรยากาศของโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนานเป็นอย่างมาก

โครงการเส้นทางสู่สุขภาพด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ (SMD health photography techniques) เป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้แก่ เทคนิคด้านการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการตกแต่งภาพ โดยกิจกรรมภายในโครงการจะมีการเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับศิษย์ปัจจุบัน  และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและพื้นฐานของการถ่ายภาพ เช่น การเลือกใช้กล้อง การจัดองค์ประกอบ การตั้งค่ากล้อง mode การถ่ายรูป วิธีการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ การปฏิบัติ การปรับแต่งภาพเบื้องต้น และแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ นอกจากนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติงานได้จริงในการสื่อสารด้านการแพทย์ การเรียน และวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้และการสนับสนุนวิชาชีพของนักศึกษาต่อไป