ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
รักษาการแทนคณบดี (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7411
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77411
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
รักษาการแทนรองคณบดี (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
รักษาการแทนรองคณบดี (เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7484
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77484
E – maildoungkamol.si@wu.ac.th
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477465
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77465
E-mailprasit.na@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7447
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77447
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7429
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77429
E – mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ

 เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7416
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77416
E – mail kingkan.bu@wu.ac.th
ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ

Biomedical Engineering

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7437
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77437
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th