ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
รักษาการแทนคณบดี
ความเชี่ยวชาญChemical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2859
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2859
E – mailcharun.bu@wu.ac.th
รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2872
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-9036
เบอร์โทรศัพท์ภายใน79036
E – maillunla.ud@wu.ac.th
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่านกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญสาขาจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2882
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72882
E-mailprasit.na@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2862
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.ดร. ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

Anti-HIV-1 integrase activity

Bioassay-guided isolation of active compound

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2865
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72865
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th