ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7411
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77411
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7481
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77481
E – mail pavarud.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียรการสอนชั้นคลินิก
ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7484
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77484
E – maildoungkamol.si@wu.ac.th
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477465
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77465
E-mailprasit.na@wu.ac.th
ผศ.สิริรักษ์ มู่เก็ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ

กายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7451
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77451
E – mailsirirak.mu@wu.ac.th
ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7459
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77459
E – mailauemphon.mo@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7412
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77412
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
รศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7447
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77447
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7429
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77429
E – mailhporamet@wu.ac.th
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ

 เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7416
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77416
E – mail kingkan.bu@wu.ac.th
ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ

Thai Traditional Medicine

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-6810
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76810
E – mailsineenart.sn@wu.ac.th