ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
รักษาการแทนคณบดี
ความเชี่ยวชาญChemical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2859
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2859
E – mailcharun.bu@wu.ac.th
รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2872
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
อ.นพ. สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
รักษาการแทนรองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72884
E – mailsurasak.vi@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2862
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.ดร. ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

Anti-HIV-1 integrase activity

Bioassay-guided isolation of active compound

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2865
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72865
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th