ผู้บริหารสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
คณบดี
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์, Medical Education
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2859
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2859
E – mailprachyapan.pe@wu.ac.th
ผศ.ดร. รพีพร ขวัญเชื้อ
รองคณบดี (ฝ่ายการศึกษา)
ความเชี่ยวชาญสาขาชีวเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2877
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2877
E – mailkrapheep@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
รองคณบดี (ฝ่ายบริหาร)
ความเชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2884
E – mailsurasak.vi@wu.ac.th
รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2872
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2872
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
รศ.นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2869
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2869
E – mailapichai.wa@wu.ac.th