ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
รักษาการแทนคณบดี (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7411
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77411
E – mailchuchard.pu@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
รักษาการแทนรองคณบดี (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7442
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77442
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่านกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญสาขาจุลชีววิทยา 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75477465
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77465
E-mailprasit.na@wu.ac.th
ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7442
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77442
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.ดร. ประภาพร จันทร์เอียด
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเชี่ยวชาญ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-75477447
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77447
E – mailprapaporn.ch@wu.ac.th