สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2883
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ระบบขนส่งยา และ molecular docking

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2856
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2856
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,การศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial study)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676601
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6601
E – mailrodsarin.ya@wu.ac.th
อาจารย์ สร้อยเพชร เนตรอนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์, การวิจัยทางคลินิก

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676601
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6601
E – mailsoiphet.ne@wu.ac.th
อาจารย์ ปาลิกา เวชกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ และการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)​

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676601
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6601
E – mailpalika.we@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย, การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของยาในสัตว์ทดลอง (Animal model)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676601
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6601
E – mail 
อาจารย์พิลาสลักษณ์ ภู่พรหมินทร์
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ , วิจัยทางคลินิก (Clinical Trial)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676607
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76607
E – mailphilaslak.po@wu.ac.th
อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย , Phytochemistry และ Bioactivity

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76604
E – mailsurat.sa@wu.ac.th