สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72883
E – mail[email protected]
ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ระบบขนส่งยา และ molecular docking

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2856
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72856
E – mail[email protected]
อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์, การวิจัยทางคลินิก

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676605
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76605
E – mail[email protected]
ผศ.ปาลิกา เวชกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ และการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)​

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676603
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76603
E – mail[email protected]
ผศ.ดร.สินีนาฏ สันพินิจ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย, การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของยาในสัตว์ทดลอง (Animal model)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676606
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76606
E – mail[email protected]
อาจารย์ ดร.นุชรีพร นิลเลิศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

กายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7547-7425
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77425
E – mail[email protected]
อาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย , Phytochemistry และ Bioactivity

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76604
E – mail[email protected]
อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย , Phytochemistry และ Bioactivity

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676601
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76601
E – mail[email protected]
อาจารย์ธัญชนก ลิ้มเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย, anti-inflammatory and analgesic activity
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76608
E – mail[email protected]
อาจารย์ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Royal Thai Traditional

Massage, Anti-inflammatory effect, Product development

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76608
E – mail

[email protected]

อาจารย์พิริยา ชนสุต
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

การแพทย์แผนไทย, anti-cancer activity, cell culture

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76608
E – mail

[email protected]

อาจารย์ ดร.งามรยุ งามดอกไม้
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

– การแพทย์แผนไทยประยุกต์
– Natural products
– HPLC, LC-MS, GC-MS (headspace technique)
– Anti-cellulite activity, Cell culture
– Clinical trial

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676615
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76615
E – mail

[email protected]

อาจารย์ ดร.สกันท์ วารินหอมหวล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Cosmetic Sciences, Drug delivery system, Natural Product Chemistry, Good Manufacturing Procedure (GMP)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75676614
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76614
E – mail

[email protected]

อาจารย์ ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

กายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mail

[email protected]