สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

ผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2883
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2883
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ ระบบขนส่งยา และ molecular docking

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2856
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2856
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th