สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ผศ.พญ.นนพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72862
E – mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2871
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72871
E – mailchaiwat.re@wu.ac.th
ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2895
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72895
E – mailwandee.ch@wu.ac.th
รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailapichai.wa@wu.ac.th
ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2863
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72863
E – mail lunla.ud@wu.ac.th
ผศ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailnaparat.su@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2858
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72858
E – maildoungkamol.si@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงธันยพร ดิเรกสุนทร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailthanyaporn.di@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2870
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72870
E – mail pavarud.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงพิระดา ยินเจริญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mail pirada.yi@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6612
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76612
E – mailweeratian.ta@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72884
E – mailsurasak.vi@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์จักรกฤษณ์ จูห้อง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailjakkrit.ju@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailapisith.sa@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ศิวทัศน์ ปวงราบ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailsiwatus.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงนิชดา คมกมล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-9188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 79188
E – mailnitchada.kh@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงกษวรรณ กลัดประสิทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญรังสีวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailkasawan.kl@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงวรารี ศรียุทธไกร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailwararee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์มนวริศญ สกลนภา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailmonvaris.sa@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงตระการตา เอียดประพาฬ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailtrakarnta.ia@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์กฤษณวัต รัตนประยูร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเเพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailkridsanawat.ra@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์สุทิวัส วัยศิริโรจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเเพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailsutivas.va@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ปรีชญ์ดีเทพ ทองรินทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเเพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailpreedeethep.th@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงชวัลลักษณ์ เด่นเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเเพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailchawanlak.de@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ภัชลดา เตียวภาธร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเเพทยศาสตรบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7401
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77401
E – mailphatlada.ti@wu.ac.th