สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนพรรณ ผาสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-9188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน79188
E - mailnonthapan.ph@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2863
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72863
E - mail lunla.ud@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2869
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72869
E - mailapichai.wa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2871
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72871
E - mailchaiwat.re@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2895
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72895
E - mailwandee.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2868
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72868
E - mailnaparat.su@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2858
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72858
E - maildoungkamol.si@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. ธันยพร ดิเรกสุนทร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-9188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน79188
E - mailthanyaporn.di@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailpenpun.le@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2870
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72870
E - mail pavarud.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงพิระดา ยินเจริญ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72894
E - mail pirada.yi@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailweeratian.ta@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72884
E - mailsurasak.vi@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2864
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72864
E - mail theerapan.so@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์จักรกฤษณ์ จูห้อง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailjakkrit.ju@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-9188
เบอร์โทรศัพท์ภายใน79188
E - mailapisith.sa@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ศิวทัศน์ ปวงราบ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2888
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72888
E - mailsiwatus.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงกษวรรณ กลัดประสิทธิ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailkasawan.kl@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงวรารี ศรียุทธไกร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailwararee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์มนวริศญ สกลนภา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72801
E - mailmonvaris.sa@wu.ac.th