สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2869
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2869
E - mailapichai.wa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. นพ. ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์, Medical Education
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2859
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2859
E - mailprachyapan.pe@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2884
E - mailsurasak.vi@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ธีระพันธ์ สงนุ้ย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2864
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2864
E - mail theerapan.so@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2894
E - mail pirada.yi@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2868
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2868
E - mailnaparat.su@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2871
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2871
E - mailchaiwat.re@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2895
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2895
E - mailwandee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. นนทพรรณ ผาสุข
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2862
E - mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2863
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2863
E - mail lunla.ud@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ปวรุตม์ พวงศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2870
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2870
E - mail pavarud.pu@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ศิวทัศน์ ปวงราบ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2888
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2888
E - mailsiwatus.pu@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. นันทวัฒน์ ทองทิพย์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2888
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2888
E - mailnantawat.th@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. กษวรรณ กลัดประสิทธิ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailkasawan.kl@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailpenpun.le@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - maildoungkamol.si@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ สาขาตจวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailweeratian.ta@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (ลาศึกษาต่อ Ph.D การดูแลผู่ป่วยแบบประคับประคอง Palliative care)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailtharin.ph@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ จูห้อง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาจักษุวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailjakkrit.ju@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. อภิญญา รัตนสุวรรณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailapinya.ra@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. วรารี ศรียุทธไกร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาจักษุวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailwararee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ นพ. คณาพจน์ เพ็งเกตุ
อาจารย์ (ลาศึกษต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailkanapot.pe@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. ไอริณ จริยะโยธิน
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาอายุรศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailirin.ja@wu.ac.th
อาจารย์ พญ. อรยา สินทอง
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2850
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2850
E - mailauraya.si@wu.ac.th