สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2869
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2869
E - mailapichai.wa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์, Medical Education
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2859
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2859
E - mailprachyapan.pe@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2884
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2884
E - mailsurasak.vi@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2864
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2864
E - mail theerapan.so@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงพิระดา ยินเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2894
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2894
E - mail pirada.yi@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ สุขเกลี้ยง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2868
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2868
E - mailnaparat.su@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2871
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2871
E - mailchaiwat.re@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านมะเร็งวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2895
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2895
E - mailwandee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เน้นเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2862
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2862
E - mailnonthapan.ph@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2863
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2863
E - mail lunla.ud@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2870
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2870
E - mail pavarud.pu@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ศิวทัศน์ ปวงราบ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2888
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2888
E - mailsiwatus.pu@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงกษวรรณ กลัดประสิทธิ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailkasawan.kl@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailpenpun.le@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - maildoungkamol.si@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ สาขาตจวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailweeratian.ta@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (ลาศึกษาต่อ Ph.D การดูแลผู่ป่วยแบบประคับประคอง Palliative care)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailtharin.ph@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์จักรกฤษณ์ จูห้อง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาจักษุวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailjakkrit.ju@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงวรารี ศรียุทธไกร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาจักษุวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailwararee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงไอริณ จริยะโยธิน
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาอายุรศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailirin.ja@wu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์มนวริศญ สกลนภา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailmonvaris.sa@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงนุสรา สุขพัฒน์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ สาขาวิสัญญีวิทยา)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailnussara.su@wu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิงนิศารัตน์ ดีประเสริฐกุล
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญแพทยศาสตรบัณฑิต (ลาศึกษาต่อ)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2801
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2801
E - mailnisarat.de@wu.ac.th