ข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน



          –  คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนพันธกิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

 O2 ข้อมูลผู้บริหาร

          – ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

          – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                     – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

                     – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

          – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                     – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

          – หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

                     – สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

          – โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

O3  อำนาจหน้าที่

          – ประวัติความเป็นมา

  – ปรัชญาและปณิธาน

  – วิสัยทัศน์

  – พันธกิจ 

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     

O5 ข้อมูลการติดต่อ

          ติดต่อเรา

    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา

    จ.นครศรีธรรมราช 80160

    โทรศัพท์ 0-7547-7401-3

    อีเมล์ : smd@wu.ac.th 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          –  คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนพันธกิจ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
        – แผนปฏิบัติการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        – แผนงบประมาณกองทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O12 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
        – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        – รายงานงบการเงินกองทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        – รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        – ด้านการจัดการศึกษา
             – ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
             – คู่มือนักศึกษา
             – ระเบียบ/ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
             – แบบฟอร์มคำร้องของนักศึกษา

             – ศูนย์บริการการศึกษา
        – ด้านการวิจัย
             – ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
             – เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

O16 ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับนักศึกษา 
        – รายงานสถิติการรับนักศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
        – รายงานสถิติจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ ณ ปัจจุบัน

            – ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

          – คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

O18 E-Service

        – ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        – โปรแกรมอรรถประโยชน์
        – ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WU HRMS 
        – แจ้งการโอนเช็คเข้าบัญชี 
        – ระบบ E-Advance 
        – ระบบ e – services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
        – E-Service ส่วนอาคารสถานที่ 

การจัดซื้อจัดจ้าง

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ     

O20 ระเบียบฯ/ประกาศฯ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
      

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        – นโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
        – นโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        – รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
       

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสใหเกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่     

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ .2566
        – รายงานการประเมินและและการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2566 

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        – รายงานการประเมินและและการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ 2566 

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
O37 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
        – รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรม และความโปร่ใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
O38 รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ .2565
        – รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนป้องกันการทุจริต

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        – แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของของรัฐ แสดงข้อกำหนดจริยธรรม เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
        *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าที่หน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        – รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงานมาตรการส่งเสริม/แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        – ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์