ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคค …

Read More »

กำหนดการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง พ.ศ.2563

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ …

Read More »