จรัญ

          สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตบัณฑิตใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ในปัจจุบันหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ที่ โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง และ โรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการผลิตแพทย์ตามโครงการการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยรับนักเรียนในพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดปีละ 48 คน ในขณะเดียวกันทางสำนักวิชากำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปี พ.ศ. 2569 โดยมีแผนว่าจะสามารถรับนักศึกษารุ่นแรกได้ประมาณ 100 คน ซึ่งเมื่อรวมกับนักศึกษาที่ที่ศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้ง 2 แห่ง ในปีการศึกษา 2569 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจะสามารถรับนักศึกษาได้ถึง 148 คน

          นอกจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ทางสำนักวิชาเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและผลิตบุคลากรทางแพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สำนักวิชาจึงได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ และจะมีนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในการศึกษา 2564 นี้ พร้อมกับการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้น ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ กำลังดำเนินการพัฒนาไปเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ในปลายปี 2564 ที่จะสามารถเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ในปี 2566 นี้

          ทั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะสามารถบูรณาการเพื่อให้บริการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เป็นสถานที่ฝึกความเชี่ยวชาญ และพัฒนาการวิจัยของอาจารย์ จากทั้งหลักสูตรแพทยศาสตร์ และ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างดี ซึ่งจะสนับสนุนการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังมีจุดเด่นที่ถูกออกแบบให้บัณฑิตทุกคนมีความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มเติมไปจากความรู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ จึงเหมาะกับยุคปัจจุบันและในอนาคตที่มีผู้สนใจในการทำธุรกิจทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์มากขึ้น

          นอกจากการมุ่งผลิตบุคลาการแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขึ้น และได้รับนักศึกษารุ่นแรกไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดเด่นคือ เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาอย่างลงตัวเพื่อผลิตบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพด้านนี้ในหลากหลายบริบทหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน อีกทั้งยังสามารถสร้างธุรกิจทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายด้วยตัวเองได้

          การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในช่วง 13 ปี ที่ผ่านมา ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพสูงออกไปรับใช้สังคมแล้ว 7 รุ่น  รวมกับแผนการพัฒนาของสำนักวิชาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ที่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  การเปิดให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ โครงการการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติในอนาคต จะทำให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสำนักวิชาที่มีความพร้อม ทั้งในด้านสถานที่ และ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง ที่จะร่วมกันผลักดันและพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นสำนักวิชาแพทยศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศได้อย่างแน่นอน

          สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณผู้ก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารสำนักวิชาทุกสมัย  ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลาการสายปฏิบัติการ และ นักศึกษา ของสำนักวิชาในปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่าของสำนักวิชาทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญก้าวหน้าให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และที่สำคัญสำนักวิชาต้องขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ และบุคลากร ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกทั้งที่โรงพยาบาลตรัง และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักวิชาในการผลิตบัณฑิตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสำนักวิชามาจนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์