สาส์นจากคณบดี

         

 

           ปีการศึกษาพุทธศักราช 2561 นี้ได้ถือเป็นการเริ่มต้นทศวรรษที่สองของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะสถาบันแพทย์ภูมิภาคชั้นนำของเขตภาคใต้ตอนบน และเป็นการเปิดต้อนรับนักศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 11 เข้าสู่ครอบครัวโรงเรียนแพทย์ของเราอย่างเป็นทางการ สำหรับทศวรรศที่ผ่านมา กระผมต้องขอกล่าวขอบคุณบุคลากรและคณาจารย์ทุกท่าน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยกันพัฒนาสำนักวิชาในด้านต่าง ๆ และผลักดันสำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้าสู่เป้าหมายในการมุ่งสู่มาตรฐานความเป็นสากลและความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้วยปณิธานที่จะผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ดี มีจรรยา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปัจจุบันแพทยศาสตรบัณฑิตเหล่านั้นได้ออกไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชน โดยได้รับความไว้วางใจในฐานะบุคลากรชั้นนำทางด้านการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ

          ในการเริ่มต้นทศวรรษใหม่นี้ ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้มีพันธกิจที่สำคัญในการผลักดันศักยภาพของสำนักวิชาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการ “เป็นหลักในถิ่น…เป็นเลิศสู่สากล” โดยมีการการจัดตั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่แพทยศาสตรบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ได้เปรียบในเรื่องภาษาและประสบการณ์ที่มากขึ้นจากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคลากรชาวต่างชาติและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (Elective) โดยในเบื้องต้น เราได้ทำความร่วมมือทางการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยโตโฮ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทางด้านการแพทย์ในระดับนานาชาติ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศชาติในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งทำให้มีคนไข้จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้ามารับการรักษา จึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมแพทยศาสตรบัณฑิตของเราให้มีความสามารถในระดับนานาชาติ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ต่อไปอีกด้วย

 

ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์