ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์​ธรรมชาติ​ (natural​ product)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76801-3
E – mailkingkan.bu@wu.ac.th
นางสาวญาติมา อุดมกิจ
แพทย์แผนไทย
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76801-3
E – mailyatima.ud@wu.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ ภูบรรทัด
แพทย์แผนไทย
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน768801-3
E – mailjutarat.po@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน768801-3
E – mailsuppalak.ko@wu.ac.th