ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญBiomedical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7437
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77437
E – mailkomgrit.ea@wu.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ ภูบรรทัด
แพทย์แผนไทย
ความเชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน768801-3
E – mailjutarat.po@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6801-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน768801-3
E – mailsuppalak.ko@wu.ac.th