โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

19 มีนาคม 2567

เมื่อช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 33 คน ให้บริการการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โรคทางเวชกรรมไทยเเละหัตถเวชกรรมไทย) ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างใกล้ชิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา และเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา เป็นเวลากว่าสี่ครั้งในสี่สัปดาห์ของโครงการ นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การให้การรักษาโดยหัตถบำบัด การจ่ายยาสมุนไพร ตลอดจนการให้คำแนะนำสุขภาพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถวางแผนการรักษาและสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กับ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทางผู้เข้ารับบริการทั้งสองสถานที่ และผลประเมินความพึงพอใจที่ได้รับถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทางสาขาฯขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบูรณาการการเเพทย์แผนไทยประยุกต์สู่ระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์