นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU

19 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (IFMSA WU) ร่วมกับชมรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดโครงการ IFMSA Health Share เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและสุขอนามัยที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  และจัดกิจกรรมระดมความคิดและจัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ design thinking ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักศึกษาแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการ IFMSA Health Share by IFMSA WU & PSU