สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร

6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนสถาบันในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในการคัดเลือกมีการพิจารณาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการเรียนและกิจกรรมวิชาการ ด้านการมีทักษะในการจัดการและการทำงาน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาจากกิจกรรมดีเด่น และรางวัลที่ภาคภูมิใจ ซึ่งในส่วนของรางวัลที่ภาคภูมิใจ นศพ.ณัฐดนัย ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม จากการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเซรามิกผ่านทาง YouTube ทางช่อง IamMaenum โดยใช้ชื่อตอนว่า “เซรามิก ความงามแห่งเมืองนคร” ภายใต้โครงการค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐดนัย ปราชญ์นคร