สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร

16 มีนาคม 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 3310 เวลา 17.00 น.- 20.00 น. โดยจะมีกิจกรรมการพบปะพูดคุยกันระหว่างคณบดี และทีมผู้บริหารสำนักวิชาฯ กับนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรฯ เพื่อสอบถามถึงเสียงสะท้อนจากนักศึกษาในมิติต่าง ๆ สู่สำนักวิชาฯ บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณบดี/ผู้บริหารสำนักวิชาฯ กับนักศึกษากันอย่างกว้างขวาง

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้มีความสามารถใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนและพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุขภายใต้รั้วของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาฯ  และนักศึกษาได้มีเวทีที่จะพบปะพูดคุย กับคณบดี และทีมผู้บริหารสำนักวิชาฯ เพื่อสะท้อนความต้องการของนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การเก็บคะแนนความดี และเรื่องอื่น ๆ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้สำนักวิชาฯและนักศึกษาได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์อันดีงามให้แก่กันทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา 3 หลักสูตร