ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ที่ 3/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

Read More »