อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18 มกราคม 2567

พญ.สุปรางค์ สุตตันตปิฏก นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และอาจารย์ ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงศ์อินทร์ เข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย พญ.สุปรางค์ สุตตันตปิฏก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปัณณวัฒน์ ชูวงศ์อินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จากมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ