คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้พบปะและรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรค พร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาของคณะกรรมการสโมสรชุดเก่า และแผนการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3

คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567
คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567
คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567
คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567
คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567
คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566-2567