เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

15 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โดย อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา บุญเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในการเยี่ยมบัณฑิตครั้งนี้ทางหลักสูตรได้รับข้อมูลจากคณาจารย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตและจากบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานฐานะแพทย์ในภาคสุขภาพ อันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิตต่อไป

เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช