สำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณาจารย์ได้รับรางวัลด้านทุนวิจัยในงาน Walailak Investor Day

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณาจารย์ได้รับรางวัลด้านทุนวิจัยในงาน Walailak Investor Day

1 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์เข้ารับรางวัลด้านทุนวิจัยในงาน Walailak Investor Day ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

  1. รางวัลสำนักวิชาที่ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชนสูงสุด ประจำปี 2566
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเอกชนมากที่สุด ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกันท์ วารินหอมหวล อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเอกชนมากที่สุด ด้านงานวิจัยจากพืชกระท่อม​
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณาจารย์ได้รับรางวัลด้านทุนวิจัยในงาน Walailak Investor Day
สำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณาจารย์ได้รับรางวัลด้านทุนวิจัยในงาน Walailak Investor Day