สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

1 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ให้กับคณาจารย์และนักวิชาการของหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลดำเนินการการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2566  และร่วมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2567 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บทบาทของ Facilitator ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มย่อย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
สัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567