โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา

27 มีนาคม 2567

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกาย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบัติการเก็บชั่วโมงการเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการออกกำลังกาย การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ ปรับตัว และการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง และเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสู่สหกิจศึกษาจริง โดยมีการฝึกปฏิบัติงานจำนวน 60 ชั่วโมง และเป็นผู้นำคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความสามารถจากคณาจารย์ในสาขา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ สถานประกอบการยูแอคทีฟ ฟิตเนส ท่าศาลา
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย