โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ในสาขาฯ ตลอดจนแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อการนวดสปา และการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยที่เหมาะสม นำโดยวิทยากรได้แก่ คุณกาญจนรัตน์ วัฒนบวรวงค์ ตำแหน่ง Development Manager of Wellness Training จากคามาลา เกาะสมุย ที่เป็นสถานสงเคราะห์สุขภาพและสปาแบบองค์รวมที่มีชื่อเสียงและเป็นมืออาชีพแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งได้มีความร่วมมือบรรลุข้อตกลง (MOU) กับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นอย่างดียิ่ง

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยได้รับเสียงตอบรับในระดับดีมากจากนักศึกษา ทั้งนี้ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องขอขอบคุณท่านรองคณบดี ผศ.พญ. นนทพรรณ ผาสุก ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่าน มา ณ ที่นี้

โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการเสริมทักษะการนวดสปาเพื่อสุขภาพฯ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์