ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation และ Poster presentation ในการประชุม “การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หัวข้อ Thalassemia: All New Hope” ซึ่งจัดโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งยังได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง “Preventable Severe Thalassemia among Children” ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุของผู้ป่วยโรค Thalassemia ชนิดรุนแรงในประเทศไทย ที่ควรป้องกันได้ ในวารสารระดับนานาชาติ “Hemoglobin: international journal for hemoglobin research”

Link งานวิจัย 

http://doi.org/10.1080/03630269.2018.1502196