พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2563

21 กันยายน พ.ศ.2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 -15.00 น.  คุณมัลลิกา แสนภักดี (นักธุรกิจ) พร้อมด้วยคณะครอบครัว  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาววัลย์วดี แซ่เอียบ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท/ปี ซึ่งคุณมัลลิกา แสนภักดี เป็นผู้อุปการะทุนการศึกษาดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รวมระยะเวลา ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด และอาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์