ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 48 คน ตามโควตา คือ จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 คน จังหวัดตรัง จำนวน 14 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 คน จังหวัดพังงา จำนวน 2 คน และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งความประสงค์เข้าศึกษามายังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 0 7567 2801 – 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (https://student.mytcas.com ) ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งชำระเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนเงิน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ล่วงหน้า ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( https://entry.wu.ac.th ) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564

               CLICK > รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2564