ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 2564
เรื่อง กำหนดการ รายละเอียด และข้อปฎิบัติการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

*********************

     ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามความทราบ นั้น   ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสัมภาษณ์ และข้อปฎิบัติของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ ดังเอกสารแนบ