ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 และกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามความทราบ นั้น

         บัดนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 70 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

      CLICK รายชื่อผูู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ฯ พร้อมรายละเอียดในการสัมภาษณ์ฯ

      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 2801-3 หรือ 0 7567 2896